“Semalt” her WordPress saýty zerur 5 sany möhüm plugin görnüşini paýlaşýar

WordPress iň meşhur we iň oňat mazmun dolandyryş ulgamy bolup, täze başlanlara we hünärmenlere deňsiz-taýsyz çeýeligi hödürleýär. Ulanmak aňsat we esasy we ösen web sahypalaryny döretmek üçin ulanylyp bilner. Hünärmen web ýasaýjy bolmasaňyzam, professional sahypalary döretmek üçin WordPress ulanyp bilersiňiz. Onda saýlamak üçin köp mowzuk we plugin bar, ýöne iň ajaýyp we möhüm plugin görnüşlerini aşakda Semaltly Raýan Jonson beýan edýär .

Howpsuzlyk plaginleri:

Botlara we hakerlere garşy howpsuzlyk şu günler islendik webmasteriň ileri tutýan meselesi bolmaly. Adaty hüjümleriň öňüni almak üçin bir zady saklamaly. Bagtymyza, internetde howpsuzlygy üpjün etmek üçin käbir esasy we ösen pluginler bar. “Wordfence” şu wagta çenli iň oňat we iň peýdaly pluginleriň biridir. Web sahypaňyzy goramaga kömek edýär we mugt hem tölegli wersiýalar üçin elýeterlidir. Bu plugin, ähliumumy howpsuzlyk çözgüdiňiz bolmagy maksat edinýär we zalym güýçli hüjümleri we ýurda girmek synanyşyklaryny aňsatlyk bilen blokirläp biler.

Maglumatlaryň ätiýaçlyk plaginleri:

Hosting kompaniýalarynyň köpüsi müşderileri üçin ätiýaçlyk nusgalaryny saklaýarlar, ýöne gizlinlik aladalary sebäpli olara bagly bolup bilmeris. Maglumatlaryňyzy ýitirmek islemeýän bolsaňyz, gysga wagtda WordPress-de ätiýaçlyk plugin gurmaly. Synag edip boljak iň meşhur plugin Backup Buddy. Hepdelik, gündelik we aýlyk ätiýaçlyk nusgalaryny düzmäge mümkinçilik berýän ajaýyp aňsat gural. Faýllaryňyzy onlaýn we awtonom görnüşde ýatda saklamak ukybyna eýedir we bu plaginiň esasy artykmaçlygy, abuna töleginiň bary-ýogy 70 dollar bolmagydyr. Bu size 1 Gb çenli faýllary saklamaga mümkinçilik berýär. Mugt bir plugin isleseňiz, BackWPup synap bilersiňiz.

Gözleg motory optimizasiýa plaginleri:

Sahypaňyza köp adam çekmek isleseňiz we gözleg motorynyň netijelerini optimizirlemek isleseňiz, WordPress-de gözleg motory optimizasiýa plaginlerini synap görüň. SEO ýa-da gözleg motory optimizasiýasy adamlary web sahypalaryňyza çekmek üçin möhümdir we işleri bitirmek üçin dürli pluginleri ulanyp bilersiňiz. “Yoast” -yň “WordPress SEO” iň gowy we iň takyk plugin. SEO bilen baglanyşykly ähli meseleleriňiziň hemmetaraplaýyn çözgüdi. SEO adyny, düşündirişini, açar sözlerini we meta belliklerini web sahypalaryňyza aňsatlyk bilen girizmäge kömek edýär we köp wagt tygşytlaýar.

Sosial media pluginleri:

Sosial media saýtlary, internetdäki makalalary paýlaşmagyň usullaryny özgertdi we dünýä webiniň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Web sahypalarynyň köpüsi üçin sosýal mediýadan traffigi sürmek aňsat we sosial media plaginlerinden peýdalanyp bilersiňiz. AddToAny tarapyndan paýlaşmak düwmeleri giňişleýin we giňden ulanylýan plugin. Düzülip bilner we sosial media sahypalarynda mazmuny aňsatlyk bilen paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, peýdalanmak üçin onlarça warianty we aýratynlygy bolan WordPress üçin aňsat sosial paýlaşma düwmelerini synap bilersiňiz.

Analitik plaginleri:

Web sahypaňyzyň traffigine gözegçilik etmek isleseňiz, Google Analytics-i ulanmagy makul bilip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, has takyk we gyssagly hasabatlar isleseňiz, mümkin boldugyça WordPress pluginini gurmaly. Google Analytics häzirki wagta çenli onlaýn iň oňat analitik çözgütdir. WordPress sahypaňyz bilen birleşmek mugt we dessine. Linkhli baglanyşyklary yzarlap, real wagt düşünjelerini alyp we bu programmany ulanyp A / B synagyny geçirip bilersiňiz.

mass gmail